เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

ค้นคว้า...ความรู้

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

                                        ความหมายของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

Information and Communication Technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง
          เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร ข้อมูลและการสื่อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การนำมาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บและการนำไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้มักจะหมายถึง คอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนอุปกรณ์ (hardware) ส่วนคำสั่ง (software) และส่วนข้อมูล (data) และ ระบบการสื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ ระบบสื่อสารข้อมูล ดาวเทียมหรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ ทั้งมีสายและไร้สาย (ความ หมายตามที่ให้ไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความจำเป็น ต่อชีวิตประจำวันทุกวันนี้อย่างยิ่ง จึงตั้งหน่วยงานขึ้นรองรับและบริการ เกิดเป็นกระทรวงใหม่ชื่อ “กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร-Ministry of Information and Communication Technology” หรือกระทรวงไอซีที-ICT
         

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมาชิกกลุ่ม


1.นางสาวพรทิพย์ น้อยแก้ว รหัสนักศึกษา574186053คบ.1ปฐมวัย                               
2.นางสาวกมลวรรณ จำปาพันธ์ รหัสนักศึกษา574186057คบ.1ปฐมวัย                                                3.นางสาวซากิน๊ะ ปะจูสาลา รหัสนักศึกษา574186063คบ.1ปฐม วัย4.น.ส.จรัญญา    วงษ์วร รหัสนักศึกษา574186066คบ.1ปฐมวัย5.น.ส.กาญจนา   แสนคำ  รหัสนักศึกษา 574186046คบ.1ปฐมวัย