เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

ค้นคว้า...ความรู้

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมาชิกกลุ่ม


1.นางสาวพรทิพย์ น้อยแก้ว รหัสนักศึกษา574186053คบ.1ปฐมวัย                               
2.นางสาวกมลวรรณ จำปาพันธ์ รหัสนักศึกษา574186057คบ.1ปฐมวัย                                                3.นางสาวซากิน๊ะ ปะจูสาลา รหัสนักศึกษา574186063คบ.1ปฐม วัย4.น.ส.จรัญญา    วงษ์วร รหัสนักศึกษา574186066คบ.1ปฐมวัย5.น.ส.กาญจนา   แสนคำ  รหัสนักศึกษา 574186046คบ.1ปฐมวัย

1 ความคิดเห็น: